חיובי הוצאות בתקציבי מחקר

 1. מטרה
  לתאר את תהליך של חיוב הוצאות ע"י אחת מיחידות האוניברסיטה עבור אספקת טובין או מתן שירות בתקציבי מחקר.
 2. מסמכים ישימים
  נוהלי האוניברסיטה, הנחיות קרנות המחקר והגופים המממנים.
 3. הגדרות
  קרנות מחקר וגופים מממנים, מנהל תקציב, רשות המחקר.
 4. שיטה
  לשם חיוב הוצאה של שירות פנים-אוניברסיטאי במענק מחקר ע"י מכון/מעבדה/מרכז/חוקר עמית וכדומה, יש לוודא קיום תמחיר עדכני המציין את עלות השירות המבוקש. במידה ואין תמחיר לשירות המבוקש, יש לפנות לקבלת תמחיר אשר בלעדיו לא ניתן לבצע חיוב מענק המחקר וזיכוי נותן השירות.
 5. אחריות לתמחור ולשיטת התמחור
  הגורם האחראי באגף כספים.
  רמ"ד בקרה ודיווח יעדכן את האחראי באגף כספים על דרישות תמחור מיוחדות של מממן/ קרן.
  התמחור יבוצע באופן מקצועי וע"פ כללי התמחור הנהוגים באוניברסיטה ונהלי הקרנות השונים.
  יש להקפיד על חיוב זהה לכל הגופים אשר משתמשים בשרותי האוניברסיטה.