נוהל טיפול בחיובי הוצאות ע"י יחידות האוניברסיטה בתקציבי מחקר

 1. מטרה:

     לתאר את תהליך של חיוב הוצאות ע"י אחת מיחידות האוניברסיטה עבור אספקת טובין או מתן שירות בתקציבי מחקר.

 1. מסמכים ישימים: נוהלי האוניברסיטה, הנחיות קרנות המחקר והגופים המממנים,
 2. הגדרות: קרנות מחקר וגופים מממנים, מנהל תקציב, רשות המחקר.
 3. שיטה: קבלת תמחיר לכל חיוב אשר נדרש לטובת תמחור מענק מחקר מאגף כספים.
  התמחור יעודכן מעת לעת ע"י אגף הכספים.
 4. אחריות לתמחור ולשיטת התמחור - הגורם האחראי באגף כספים.
  רמ"ד בקרה ודיווח יעדכן את האחראי באגף כספים על דרישות תמחור מיוחדות של מממן/ קרן.
  התמחור יבוצע באופן מקצועי וע"פ כללי התמחור הנהוגים באוניברסיטה ונהלי הקרנות השונים.
  יש להקפיד על חיוב זהה לכל הגופים אשר משתמשים בשרותי האוניברסיטה.

    

Research Authority, Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel | Phone: 04-8240622/5 | Fax: 04- 8249865 | E-mail: resauth@univ.haifa.ac.il