חוק איסור התערבות גנטית

איסור התערבות גנטית
חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רביה),
תשנ"ט-1999*
1. מטרתו של חוק זה למנוע שיבוט לצורכי רביה בבני אדם על ידי קביעה שלא יתבצעו סוגים של התערבות גנטית בבני אדם וזאת לאור ההיבטים המוסריים, המשפטיים, החברתיים והמדעיים של סוגי התערבות האסורים, והשלכותיהם על כבוד האדם, ולשם בחינת מדיניות בנוגע לסוגי ההתערבות האמורים לאור היבטים אלה, תוך התחשבות בחופש המחקר המדעי לצורך קידום הרפואה.

2. בחוק זה –
"ועדה מייעצת" – ועדת הלסינקי עליונה שמונתה לפי תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם), תשמ"א-1980;
"שיבוט אדם – human reproductive cloning" – כל אחד מאלה:
(1) יצירת עובר אדם על ידי העברת גרעין מתא גוף לתוך ביצית או לתוך ביצית מופרית, שממנה הוצא הגרעין (בחוק זה – עובר משובט), במטרה ליצור אדם הזהה מבחינה גנטית כרומוזומלית לאחר, אדם או עובר, חי או מת;
(2) החדרה של עובר משובט לרחמה או לגופה של אישה או לרחם או לגוף אחר;

"תא רביה" – תא זרע או ביצית של אדם;
"השר" – שר הבריאות.
3. במשך תקופת תוקפו של חוק זה, לא יעשה אדם כל פעולה שהיא אחת מאלה:
(1) שיבוט אדם – human reproductive cloning;
(2) שימוש בתאי רביה שעברו שינוי גנטי מכוון קבוע (germ line gene therapy) במטרה לגרום ליצירת אדם.

4. (א) הועדה המייעצת –
(1) תעקוב אחד התפתחות הרפואה, המדע, הביוטכנולוגיה, הביואתיקה והמשפט בתחום הניסויים הגנטיים בבני אדם, בארץ ובעולם;
(2) תגיש לשר ולועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, דין וחשבון בדבר הפעלת סמכויותיה ותפקידיה לפי חוק זה וכן סקירה על ההתפתחויות כאמור בפסקה (1); דין וחשבון וסקירה לפי פסקה זו יוגשו אחת לשנה, לא יאוחר מיום 1 במרס;
(3) תייעץ לשר בנושא הניסויים הגנטיים בבני אדם, ותגיש לו את המלצותיה בענין האיסורים הקבועים בסעיף 3.
(ב) השר יקבע הוראות לענין הפעלת סמכויותיה של הועדה המייעצת לפי חוק זה; בתקנות כאמור ייקבעו גם סמכויות פיקוח ובקרה.

5. (א) על אף הוראות סעיף 3, רשאי השר, אם מצא כי אין בכך כדי לפגוע בכבוד האדם, בהמלצת הועדה המייעצת ובתנאים שיקבע, להתיר בתקנות עשייתם של סוגי התערבות גנטית האסורים לפי סעיף 3(2).
(ב) עשיית פעולת התערבות גנטית שהותרה לפי סעיף קטן (א), טעונה קבלת היתר מראש, בתנאים שייקבעו.
(ג) בתקנות לפי סעיף זה יקבע השר את התנאים למתן היתר, את סדרי מתן ההיתר, את דרכי הפיקוח והניטור על ביצוע ההתערבות שהותרה וחובת דיווח.

6. העושה אחד מאלה, דינו – מאסר ארבע שנים או קנס פי שישה מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:
(1) מבצע שיבוט אדם – human reproductive cloning;
(2) משתמש בתאי רביה שעברו שינוי גנטי מכוון קבוע (germ line gene therapy) במטרה לגרום ליצירת אדם, אלא אם כן פעל כדין על פי היתר שניתן לו לפי סעיף 5.

7. הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.
8. חוק זה יעמוד בתוקפו עד יום ה' באדר התשס"ט (1 במארס 2009).


9. השר ממונה על ביצוע חוק זה.


בנימין נתניהו יהושע מצא
ראש הממשלה שר הבריאות

עזר ויצמן דן תיכון
נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

Research Authority, Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel | Phone: 04-8240622/5 | Fax: 04- 8249865 | E-mail: resauth@univ.haifa.ac.il