המרכז הבינלאומי לביטוח, ניהול סיכונים ומשפט ע"ש אפטוביצר

ד"ר אלן מילר

מייל: amiller4@univ.haifa.ac.il

סיום קדנציה: 30/9/2019

Research Authority, Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel | Phone: 04-8240622/5 | Fax: 04- 8249865 | E-mail: resauth@univ.haifa.ac.il