המרכז להכשרה וחקר שירותים ומדיניות בתחום בריאות נפש קהילתית

פרופ' דיויד רועה

סיום קדנציה: 30/9/2017

Research Authority, Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel | Phone: 04-8240622/5 | Fax: 04- 8249865 | E-mail: resauth@univ.haifa.ac.il