המרכז לחקר התרבות היהודית בספרד ובארצות האיסלאם

פרופ' יוסף שטרית

מייל: ychetrit@univ.haifa.ac.il

סיום קדנציה: 31/12/2018

 

Research Authority, Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel | Phone: 04-8240622/5 | Fax: 04- 8249865 | E-mail: resauth@univ.haifa.ac.il