המכון ע"ש גוטליב שומאכר לחקר הנוכחות הנוצרית בארץ ישראל בעת החדשה

ד"ר ירון פרי

מייל: yperry@univ.haifa.ac.il

סיום קדנציה: 30/11/2019

אתר: http://schumacher.haifa.ac.il

Research Authority, Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel | Phone: 04-8240622/5 | Fax: 04- 8249865 | E-mail: resauth@univ.haifa.ac.il