הקצאה לתשתיות מחקר, מכונים ומרכזי מחקר

סכום: עד 10,000 ש"ח
מועד הגשה: 01/06/2021 
מועד קבלת החלטה: 01/07/2021 
רשאים להגיש:
ראשי מכונים ומרכזים.

הנחיות:
בהקצאת התקציב תינתן, בכפוף לזמינות תקציבית, תינתן עדיפות עפ"י הקריטריונים הבאים:
1. חיוניות הציוד לביצוע מחקרים המתנהלים במכון/מרכז.
2. צרכי תשתית דחופים ומיוחדים.
3. בניית תשתית מחקרית.
4. יש לצרף לבקשה הצעת מחיר עבור הציוד.
5. יש לנמק בצורה מפורטת את הצורך בציוד.
6. עדיפות למכונים/מרכזים שלא קיבלו או שאין להן קרן צמיתה.
7. עדיפות נמוכה לכנסים, הוצאות לספרים, קבצים ופרסומים.
8. עדיפות נמוכה למי שקיבל תמיכה בשלוש השנים האחרונות.

Research Authority, Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel | Phone: 04-8240622/5 | Fax: 04- 8249865 | E-mail: resauth@univ.haifa.ac.il